Værdigrundlag og overordnet målsætning

Vi tager udgangspunkt i borgernes forskellige ønsker, behov og interesser.

I Tranumparken arbejder vi med at skabe rammer, der fremmer borgernes evne til at skabe sig et så optimalt liv som muligt. Både socialt, mentalt, fysisk og emotionelt. Det gør vi bl.a. gennem en anerkendende holdning, som fremmer beboernes mulighed for at skabe sig et selvstændigt liv, og være en del af fællesskabet både i og uden for bofællesskabet. Herudover støtter vi borgerne i udviklingen af deres kompetencer, identitet og selvværd.

Med udgangspunkt i beboernes med- og selvbestemmelse, prøver vi at fremme en oplevelse af indhold i og mening med deres liv.

I forbindelse med at vi hjælper borgerne til at få større medindflydelse omkring deres liv, arbejder vi meget intensivt med beboernes kommunikation og sociale tilgang til netværk og omgivelser.

Vi tager udgangspunkt i borgernes forskellige ønsker, behov og interesser. Ud fra disse arbejder vi målrettet med den enkeltes personlige målsætninger for at støtte op omkring beboernes udviklingspotentiale samt opretholdelse af allerede opnåede færdigheder.

Herigennem sigter vi mod, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt og derigennem udvikler en større selvtillid og en oplevelse af at skabe eget liv.

Personalet diskuterer og reflekterer over, hvorledes der skabes udviklingspotentiale samt opretholdelse af allerede opnåede færdigheder.

Der er ugentlige møder, hvor de ansatte gennemgår alle borgernes udvikling. Alle borgere har en kontaktpædagog, som hver måned drøfter med borgeren, om udviklingsplanen skal justeres. Der udarbejdes en handleplan hvert år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandleren, kontaktperson, borger og evt. værge deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med borgeren (og forældremyndighedsindehaveren) vurdere om borgeren fortsat er velanbragt, og om målene i myndighedshandleplanen indfries.

Sidst opdateret den 03. november 2021